10111 Ноя 2019

Безграничный горизонт: лауреаты международных конкурсов поделились своими эмоциями от исполнения Kol nidrei Макса Бруха http://jewishkz.asia/novosti/stati/item/2905-bezgranichnyj-gorizont-laureaty-mezhdunarodnykh-konkursov-podelilis-svoimi-emotsiyami-ot-ispolneniya-kol-nidrei-maksa-brukha.html?fbclid=IwAR1qQ629AHbh3RbRhbK2XmrhV3uAwQMmfKPiExiSRUb1fnRujKdP-6BmJxU